112docent.nl

Doceerstijlen

Gebruik makend van de data gegenereerd met de VIL, is er in Nederland een classificatie opgesteld voor de diverse doceerstijlen. De tabel hieronder geeft een overzicht van deze acht stijlen. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze stijlen invloed hebben op de motivatie en prestaties van de leerlingen. De stijlen directief, gezaghebbend en tolerant/gezaghebbend komen overeen met een hoge motivatie en prestaties, terwijl de stijl autoritair juist een lage motivatie geeft, gekoppeld aan hoge prestaties. De stijlen onzeker en onzeker/boos geven zowel een lage motivatie als lage prestaties.

Directief

Kenmerken: regels en procedures, taakgericht, hoge eisen
Motivatie: matig
Prestaties: hoog

Gezaghebbend

Kenmerken: gestructureerd, betrokken met leerlingen
Motivatie: hoog
Prestaties: hoog

Tolerant/gezaghebbend

Kenmerken: ruimtegevend, prettige sfeer, afwisseling werkvormen
Motivatie: hoog
Prestaties: hoog

Tolerant

Kenmerken: inbreng leerlingen, minder leidend, individuele aandacht
Motivatie: matig
Prestaties: hoog

Onzeker/tolerant

Kenmerken: ruimtegevend, wanordelijk, niet taakgericht, ‘te goed’
Motivatie: matig
Prestaties: laag

Onzeker/boos

Kenmerken: onzeker, ontevreden, streng, onrustige klas, niet consequent
Motivatie: laag
Prestaties: laag

Autoritair

Kenmerken: ontevreden, streng, leidend, niet betrokken, onaangenaam
Motivatie: laag
Prestaties: hoog

Moeizaam dominerend

Kenmerken: wisselend beeld, moeite klassenmanagement, zakelijk, routinematig
Motivatie: laag
Prestaties: matig

Ideale docent

Onderzoek heeft uitgewezen dat een bepaalde doceerstijl als het meest prettig wordt ervaren door een klas. Onderstaand figuur geeft het beeld van de gemiddelde docent en van de ideale docent volgens een zeer groot aantal leerlingen.

Gemiddelde docent

Ideale docent