112docent.nl

Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag

Begin jaren tachtig is op de Universiteit Utrecht een model ontwikkeld waarmee het gedrag van docenten vanuit een interpersoonlijk perspectief beschreven kan worden. In dit model wordt de interpersoonlijke betekenis van het gedrag van docenten geordend met behulp van twee dimensies: de invloeds- en de nabijheidsdimensie. De invloedsdimensie staat op de verticale as en wordt vaak uitgedrukt in termen van ‘Boven-Onder’. De nabijheidsdimensie staat op de horizontale as en wordt vaak uitgedrukt in termen van ‘Samen-Tegen’.

Met de positie op de invloedsdimensie wordt beschreven in hoeverre het gedrag van de docent als dominant (boven) of als ondergeschikt (onder) wordt beschouwd. Met de positie op de nabijheidsdimensie wordt aangegeven in hoeverre het gedrag van de docent als instemmend (samen) of als afwijzend (tegen) wordt beschouwd.

Op deze wijze ontstaan vier kwadranten die ieder onderverdeeld zijn in twee sectoren, waardoor elke sector een deel van het gedragsgebied beschrijft in relatie tot de betreffende dimensie. Onderstaand figuur geeft de acht sectoren weer met de daarbij horende dimensies en een korte typerende beschrijving.